Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /var/www/html/webs/www.ipelskaunia.sk/oldPage/autorizacia/getVisitorIdentifier.php on line 93

Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /var/www/html/webs/www.ipelskaunia.sk/oldPage/autorizacia/getVisitorIdentifier.php on line 93

Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /var/www/html/webs/www.ipelskaunia.sk/oldPage/autorizacia/getVisitorIdentifier.php on line 93
  Popis organizácie

  Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia, Ipeľská únia so sídlom v Šahách bola založená z iniciatívy siedmich (4 slovenských a 3 maďarských) ochrancov prírody a krajiny v decembri 1992. Jej založenie inšpirovalo v uplynulých 20-25 rokoch nedostatočne premyslené a v mnohých prípadoch brutálnym spôsobom prevedené zásahy do prírody povodia Ipľa. Únia je nezávislou, otvorenou, politickú a hospodársku činnosť nevykonávajúcou organizáciou. Jej členstvo tvoria fyzické osoby, právnické osoby a skupiny ktoré považujú za svoju povinnosť aktívne sa podieľať na ochrane prírodných a kultúrnych hodnôt Poiplia. Počet členov: 57.

  Cieľom Únie je rozvíjať a uplatňovať zásady ochrany životného prostredia a kultúrnych hodnôt v povodí Ipľa, napomáhať pri riešení ekologických problémov regiónu, presadzovať vypracovanie a realizáciu dlhodobej regionálnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Svoju činnosť vyvíja na celom území povodia Ipľa (5150 km2), v čo najužšej spolupráci so svojou partnerskou organizáciou v MR so sídlom v Balašských ťarmotách s Ipoly Unió. Táto vznikla spolu s Ipeľskou úniou a jej poslanie a ciele sú totožné s poslaním a cieľmi Ipeľskej únie. Ich spoločná filozofia vychádza z myšlienky, že povodie rieky treba chápať ako jeden komplexný celok, a že vznikajúce problémy treba riešiť spoločne a komplexne. Z tejto myšlienky pochádza aj ich heslo: Považujme rieku za rieku, ktorá nás spája a nie za hranicu, ktorá nás rozdeľuje.
  Aktivity Únie je možné zaradiť do štyroch hlavných oblastí:

  1., Usporiadávanie výskumov a účasť na nich, cieľom ktorých je slúžiť ako podklad k vypracovaniu ekologických alternatív v rámci ekologickej rehabilitácie Poiplia.

  2., Poskytovanie pomoci a spolupráca s MVO pôsobiacimi na území povodia Ipľa.

  3., Zbudenie a zvyšovanie environmentálnych vedomostí a environmentálneho povedomia obyvateľstva Poiplia prostredníctvom environmentálnej výchovy.

  4.,Iniciovanie a realizácia trvalej udržateľnosti v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, vo vidieckom turizme a ekoturizme, ako aj zavedenie alternatívnych spôsobov v rámci energetiky a dopravy.

  Ipeľská únia je zakladajúcim členom niekoľkých organizácií celoštátnou ako aj medzinárodnou pôsobnosťou (Slovenská riečna sieť – Košice, Združenie „Jantárová cesta“ – Banská Štiavnica, Göncölová spoločnosť – Vác (MR) atď.). Od decembra 1997 je členom IUCN (Svetový zväz ochrany prírody). Aktívne spolupracuje s domácimi a zahraničnými MVO, inštitúciami, samosprávami, odborníkmi a občanmi.

  Predsedníctvo:
  predseda: József Wollent
  podpredseda: Imrich Márton
  riaditeľka: Ida Wollent
  členovia predsedníctva: Makovínyi Pavel, Róbert Patai

  Pracovníci kancelárie :
  Meno: József
  Priezvisko: Wollent
  Rok narodenia: 1952
  Vzdelanie: - strojný technik - Open University / City University Bratislava – environmentalistika
  Počet odpracovaných rokov v organizácií: 13 rokov
  Súčasná funkcia v organizácií: predseda združenia, písanie projektov, koordinovanie projektov, vedenie a manažment neziskovej organizácie, PR aktivity, zostavovanie rozvojových plánov, hľadanie projektových partnerov

  Meno: Ida
  Priezvisko: Wollent
  Rok narodenia: 1977
  Vzdelanie: - postgraduálne štúdium v odbore regionálny rozvoj a rozvoj podnikania - vysokoškolský diplom v odbore anglický jazyk a literatúra - City University Bratislava – environmentalistika a environmentálny manažment
  Počet odpracovaných rokov v organizácií: 9 rokov
  Súčasná funkcia v organizácií: riaditeľka združenia, písanie projektov, manažment projektov, vedenie a manažment neziskovej organizácie, udržiavanie pracovných vzťahov s domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami a sponzormi

  Meno: Éva
  Priezvisko: Wollent
  Rok narodenia: 1979
  Vzdelanie: agroinžinierka životného prostredia
  Počet odpracovaných rokov v organizácií: 7 rokov
  Súčasná funkcia v organizácií: finančný manažér, administratívny asistent

  Meno: Adriana
  Priezvisko: Droščinová
  Rok narodenia: 1977
  Vzdelanie: environmentálna ekológia
  Počet odpracovaných rokov v organizácií: 3
  Súčasná funkcia v organizácií: projektová manažérka
   

  Prezentácia:

  Vitajte v povodí Ipľa /.ppt/